Produkt polski

Informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez firmę SOLUS z siedzibą w Mogilanach w celach związanych z udzieleniem informacji oraz w celach związanych z realizacją zamówienia (nadanie przesyłki oraz możliwość jej lokalizacji) w przypadku dokonania zamówienia poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.

Odbiorcą danych osobowych jest firma kurierska dostarczająca zamówiony towar.

Dane te nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane przechowywane są przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie firma SOLUS informuje, że:

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres firmy SOLUS pisemnie na adres siedziby (ul. Myślenicka 4, 32-031 Mogilany) lub elektronicznej na adres mailowy biuro@solus.net.pl


Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla celów związanych z odpowiedzią na zapytanie bądź z realizacją zamówienia.


Uszczegółowienie informacji dotyczących praw Klienta związanych z realizacją RODO:


Prawo dostępu do treści danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane firma SOLUS przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.

Prawo do sprostowania oraz prawo do usunięcia danych osobowych

W każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą ma obowiązek poinformować firmę SOLUS o zmianie swoich danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy firma SOLUS nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Gdy osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. firma SOLUS nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a jednocześnie wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia ich danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła firmie SOLUS. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu                     

Dane osobowe Klientów nie są przetwarzane przez firmę SOLUS w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw Klient może zgłosić się do firmy SOLUS pisemnie na adres siedziby (ul. Myślenicka 4, 32-031 Mogilany) lub drogą elektroniczną na adres: biuro@solus.net.pl

 


realizacja: www.netido.pl